Strawberry Basil Spritz

Posted by Alexey Zakharov on

2 oz Haus
1.5 oz Prosecco
SPLASH soda
Garnish w basil sprig