Haus Manhattan

Posted by Kelsey Lim on

3 oz Spiced Cherry

1 splash Rye whiskey